Bæredygtighedsplan

Vi forædler fremtidens plantelandskab indenfor dyrkning og grønne områder i hele Norden.
Svalöf og Weibulls har bidraget med kundskab og kvalitetsprodukter for et grønnere Sverige og Danmark i over 150 år. Sidan oktober 2016 hedder vi SW Horto med hovedkontor i Hammenhög. Vi forædler framtidens plantelandskab indenfor dyrkning og grønne områder for vore kunder i Sverige og Danmark.

«Vi står for udvikling og forædling i alle sammenhænge med et sortiment for den professionelle dyrkning til friland, væksthus og pleje af grønne områder. Et sortiment vi udvikler udfra vore kunders behov og ønskemål.»

SW Horto er et handelsforetag med stor kundskab som sælger frø, bær- og blomsterplanter, gødning, substrat, planteværn og tilbehør til grønne områder, væksthus og friland. Med de bedste produkter og den bedste kundskab hjælper vi med att udvikle vore kunders virksomheder.

Vore bæredygtighedsmål

SW Horto står for kvalitet og service og vi vil opfattes som den ledende samarbejdspartner hos vore kunder. Vi vil bidrage til at give vore kunder de bedste forudsætninger for en optimal produktion og pleje med mindst mulig ressourse anvendelse og negativ påvirkning på både mmenneske og miljø. Detta er SW Hortos vigtigste bidrag til holdbarhed.

Vor målsætning og ambition er at mindske den negative miljøpåvirkning i det arbejde vi laver. Vi har identificeret fire områder hvor SW Horto har mulighed for at bidrage til et bedre Bæredygtighed.

• Mere bæredygtig dyrkning og bæredygtig pleje af park- og sportsområder.
• Mere bæredygtig handel
• Klimaudslip og energiforbrug indenfor vor egen virksomhed
• Vore medarbejdere

Vores arbejde indenfor de fire områder kommer til at bidrage til fire af FN:s bæredygtighedsmål:

SDG 2 – Udrydde hungersnød og sult
SDG 12 – Ansvarsfuld forbrug og produktion
SDG 13 – Stoppe klimaforændringerne
SDG 15 – Livet på land

Vore prioriterede områder

1.      Merebæredygtig dyrkning ogbæredygtig pleje af park og sportsområder

Vi skal tilbyde endnu bedre produkter og kunskaber så vore kunder kan udvikle sin dyrkning og give bedre muligheder til at pleje de grønne områder. Målet er at give kunden rette forudsætninger for bedst mulige resultat med mindst mulig anvendelse af råvarer og mindske den negative påvirkning på miljø og bæredygtighed.

Produktområdene frø, gødning, substrat og planteværn udgør en stor del af SW Hortos omsætning. Det er også disse produktområder hvor SW Horto har størst mujlighed for at forbedre sit fodaftryk på bæredygtighed.

Produkter

Gødning og plantebeskyttelse kan ved fejlagtig anvendelse påvirke naturen, klimaet og den biologiske mangfoldighed negativt. For at øge den positive og minimere den negative påvirkning skal vi fortsat arbejde med at tilbyde produkter som både i produktion og ved anvendelse giver mindst mulig aftryk. Vi skal blive bedre til at dele vores kundskab for bedre produktion og pleje med fokus på at anvende de mindst skadelige midler.

For at bidrage til en mere bæredygtig dyrkning og pleje kommer SW Horto fremover til at tilbyde flere og bedre økologiske, klimasmarte og cirkulære produkter. Vores fokus på bæredygtige produkter skal først og fremmest prioriteres  indenfor følgene produktområder:

Frø og blomsterplanter
• Øge omsætningen af økologiske blomsterplanter, blomsterstiklinger og grønsagsfrø
• Tilbyde attraktive blomsterblandinger med vækstarter med bestøvere.

Gødningsmidler og biostimulanter
• Øge omsætningen af organisk gødning og biostimulanter.

Biologiske produkter og nyttedyr
• Øge omsætningen af nyttedyr og biologiske produkter til væksthuse-, bær- og frugtavl.

Jord og substrat
• Tilbyde flere substrater godkendt til økologisk produktion.
• Successivt erstatte tørv i vore jordrecepter med mere cirkulære og klimavenlige råvarer.

Kundskab

Godt produktkundskab sammen med bæredygtige produkter er afgørende for at udvikle lønsomheden og forbedre bæredygtighedsarbejdet.

SW Horto er ledende indenfor kundskab og kompetence indenfor dyrkning i væksthus, friland og pleje af  park- og sportspladser. Vi uddanner vore sælgere kontinuerligt sammen med vore leverandører og eksterne rådgivere. Kundskab som vi deler med vore kunder ved kundemøder. Vor nye hjemmeside kommer i fremtiden også til at være en vigtig kanal til at dele mere kundskab om vore produkter og hvordan man anvender dem for et bedre resultat.

Mål
• Prioritere markedsføringen af det økologiske sortimentet 4 gange/år.
• Ambition at øge salget af økologiske gødningsprodukter med 5 %.
• Ambition at øge salget af substrat godkendt til økologisk produktion med 5 %.2.      Bæredygtig Handelsvirksomhedt

Emballage

Al handel med produkter genererer anvendelse af emballage. SW Horto arbejder efter ”Reduce, Reuse and Recycle”. Dette indebærer at SW Horto sammen med sine leverandører og kunder får en dialog og arbejdr for at:

• Reducere mængden af emballage.
• Sortere og genbruge emballage.
• Anvende genbrugs og klimatsmart materiale i emballage.

Mål
I 2023 at kortlægge forbedringsmuligheder indenfor respektive produktområder for i 2024 at finde mulige løsninger for at øge anvendelsen af genbrug og klimatsmart emballage og mindske dens negative påvirken på holdbarhed.

Leverandørkæden

Som forhandler af et stort sortiment af produkter til professionelle avlere har SW Horto en viktig rolle  i at forsøge at påvirke og sikkerstille bæredygtighed i hele værdikæden og produkterne produceres med mindst mulige påvirken på klima og miljø under gode arbejdsforhold.

Vort viktigste bidrag er at stille krav til vore leverandører. En stor del af SW Hortos omsætning er produkter som levereres af større europæiske firmaer som er ISO-certifierede. Gennem en ISO-certificering kan vi påvisa at produkterne opfylder kravet for en holdbar produktion. Sammen med Felleskjøpet Agri kommer SW Horto til at fortsætte arbejdet med at stille krav til vore leverandører.

SW Horto er certificerede af KIWA for handel med frø, blomsterplanter og gødning. Vi sælger også jord godkendt til økologisk dyrkning. Gennem vor KIWA certificering kan vi sikrestille at vore leverandører af økologiske produkter opretholder krav på miljø og menneskelige rettigheder. Det sikkerstiller også en kontrol og krav på sporbarhed gennem hele produktions og leverancekæden fra producent til avler og forbruger.

SW Horto kommer til at arbejde for at styrke åbenheden og transparensen i leverandørkæderne for at sikkerstille oprindelse og bæredygtigheden på produkter vi køber og sælger. Vi kommer til at kortlægge og stille nye og hårdere krav til både inden og udenlandske leverandører udfra fokus på bæredygtighed. SW Horto arbejder for at øge udbudet og fremme indkøb og salg af produkter importeret med mindst mulig transport.

Mål
I 2023 at kortlægge forbedringsmuligheder indenfor de respektive produktområder sammen med vore leverandører med ambitionen om at i 2024 sikkerstille og fastslå rutiner for leverandør samarbejdet med fokus på bæredygtighed.3.      Klimaudslip og energiforbrug i egen virksomhed

Klimaudslip

SW Horto er et handelsfirma som gennem både gods- og persontransporter bidrager til udslip af drivhusgasser. Vi arbejder sammen med vora transportører for at mindske udslippet af drivhusgasser fra transporter af varer. Det indebærer at gøre både transporterne mere effektive og at bytte fra fossil brændsel til ny energi.

En viktig del af foretagenets virksomhed er kontakt med både leverandører og kunder. Detta bidrger til klimaudslip fra bil og flyrejser. SW Horto skal arbejde for at mindske udslippet fra sine persontransporter.

Energiforbrug
SW Horto forbruger cirka 200 000 kWh el pr. år ved brug af køle og fryserum på lageret og administrationsbygninger. opvarmning af lageret kommer fra biobaseret fjernvarme.

Mål
I 2023 skal SW Horto kortlægge sin klimapåvirkning i virksomheden.4.      Vore medarbejdere

SW Horto lægger stor vægt på at skabe en tryg, sikker og attraktiv arbejdeplads med sunde grundholdninger. Vi vil at vor virksomhed skal styres af engagement, passion og at vore medarbejdere skal føle en delaktighed i både sin og sine kollegaers hverdag og arbejde. Vi vil værne om et godt fællesskab og åben dialog mellem foretagenets forskellige afdelinger så som lager, administration og salg. SW Horto har en nulvision for alvorlige skader på både mennesker og miljø. Alla ansatte tilbydes kontinuerlige sundhedtjek og et årligt sundhedsbidrag.

Kundskab og kvalitetsprodukter har altid været to nøglefaktorer for SW Hortos virksomhed. Vi sætter stort fokus på at udvikle vore medarbejderes kundskab gennem interne uddannelser, studiebesøg hos avlere, producenter og produktkendskab sammen med produktspecialister og leverandører. Vi sætter også stort fokus på et tættere  samarbejde med externe rådgivare.

Mål
• HSE: SW Horto har en nulvision for alvorlige skader på både mennesker og miljø.
• Forbedre resultatet i den årlige helse og arbejdsmiljø undersøgelse.
• To årlige sammenkomster hvor hele firmaet træffes for at styrke fællesskabet mellem de forskellige virksomhedsområder.